Sertifisering av elkontrollører for bolig

Nemko sertifiserer elektrikere som skal foreta elkontroller i boliger.

Hvorfor bli sertifisert?

Ansvaret for det elektriske anlegget ligger på eier. Eier har som regel lite kunnskap om sitt anlegg. Gjennom sertifisering sikrer vi personell som har oppdatert kunnskap og som både kan kontrollere og informere om farer.

Branner forårsaket av elektriske tennkilder og branner forårsaket av feil bruk av elektrisk utstyr, utgjør en betydelig andel av bygningsbrannene i Norge. Dersom feil forebygges, oppdages og utbedres, kan menneskeliv og betydelige verdier spares. Dette kan bl.a. gjennomføres ved bruk av sertifisert personell som utfører kontroll av elektriske installasjoner og som gir informasjon om farene ved bruk av elektrisk utstyr.

Kontroll av elektriske lavspenningsinstallasjoner kan ha flere formål. Eksempler på slike kan være tilstandskontroll i forbindelse med eierskifte, tredjepartskontroll av nye elektriske installasjoner, leveransekontroll på vegne av byggherrer eller kontroll av bolig på vegne av kunde og forsikringsselskap.

Hvordan bli sertifisert?

NEK 405-2 stiller krav til personell som skal bli sertifisert og til foretakene (inspeksjonsorgan) som skal forestå elkontroll. For å bli sertifisert er det krav til formell utdanning og praksis. Videre skal det gjennomføres eksaminering av vedkommende som søker om å bli sertifisert. For eksamensrettede kurs, se linker nederst på siden.

Sertifisering iht. NEK 405-2 krever eksamen og gjennom Nemko kan du ta eksamen elektronisk ved bibliotek, ved kurs, hos enkelte skoler eller i våre lokaler. Du kontakter Nemko for å avtale ønsket eksamenssted. Når eksamen er bestått og all øvrig dokumentasjon er godkjent vil det bli utstedt sertifikat.

Nemko er akkreditert for NEK 405-2. Hva er akkreditering: http://www.akkreditert.no/no/Om_oss/Hva_er_akkreditering/

Søknad om sertifisering sendes Nemko AS. Eksamen kan enten gjennomføres ved kurs, hos Nemko eller søkeren kan ta eksamen ved bibliotek. Du kontakter Nemko for å avtale ønsket eksamenssted.

Når eksamen er bestått og all øvrig dokumentasjon er godkjent vil det bli utstedt sertifikat.

Krav/ dokumenter til sertifisering Brannforebyggende elkontroll - Bolig

  • Underskrevet søknadsblankett, underskriften i håndskrift – brukes til sertifikatet
  • Bestått eksamen
  • Fagbrev som elektriker iht. opplæringsloven eller tilsvarende
  • (Elektroingeniør, master/bachelor, med relevant praktisk erfaring innen verifikasjon, feilsøking, service mv. kan tilfredsstille kravet til formell utdanning)
  • Bekreftelse på minst 1 års praksis
  • Egenerklæring om at foretaket søkeren er ansatt i eller tilknyttet, tilfredsstiller kravene i NEK 405-2 til inspeksjonsorgan
  • Bilde til sertifikatet