Eltakstmann

Historie og bakgrunn:

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) er i ferd med å ta fram en nasjonal sertifiseringsordning for eltakstmenn. Det er uvisst når denne sertifiseringsordningen er på plass.

Nemko har tidligere hatt en privat sertifiseringsordning for eltakstmenn. De som allerede er sertifisert beholder selvsagt sine sertifikater.

Det er et stort behov for eltakstmenn og Elektroskolen gjennomfører kurs. Nemko ser det som en samfunnsoppgave å bidra til utdanning av eltakstmenn og administrerer derfor eksamen og godkjenning av deltakere som gjennomfører kurs ved Elektroskolen. Kandidatene får et godkjenningsbevis som eltakstmann.

Dagens godkjenningsordning administrert av Nemko:

Kandidatene deltar på kurs med eksamen.

Kursets innhold er:

Eltakst skal gi en tilstand av elektriske anlegg i boliger. Målsettingen er å sjekke om den elektriske installasjonen og det elektriske utstyret er sikkert å bruke, samt vurdere om det er en risiko for brann, berøringsfare og eventuell funksjonssvikt. Den skal også avsløre eventuelle feil og mangler som utgjør fare for personer, husdyr eller skader på gjenstander og eventuelt avvik i forhold til selgers egenerklæring, takst eller prospekt. Selv om avviket ikke utgjør noen konkret brannrisiko i øyeblikket skal kostnader synliggjøres på de alvorligste avvikene.  Tilstandsgrader basert på levetidsbetraktninger på utstyr som det ikke er noe galt med, skal også synliggjøres.

Det skal også anslås sannsynlig forventet levetid eller forringet funksjon. Eksempel på dette kan være varmekabler feilaktig lagt, men også andre forhold kan være relevant å vurdere.

Videre skal tilstandsvurderingen gi føringer for kapasitet på hovedsikringer. Til grunn legges stikkprøver, årsmeldinger fra sameiet og eller eventuelle tilstandsvurderingsrapporter nyere enn 5 år. Den skal også si noe om eventuelle forventede kostnader til boligen iht. NS 3600. 

Tilstandsgrader skal spesifiseres for status på evaluerte bygningsdeler, se NS 3451 Bygningsdelstabellen. Analysenivå skal baseres på NS 3424 Tilstandsvurdering av byggverk. Levetidsbetraktninger, rapportering og prissetting skal baseres på NS 3600. Andre forhold relatert til nevnte standarder kan være aktuelle, for eksempel dersom kunde / oppdragsgiver ønsker spesifisert risikoklasser, ønsker å få evaluert elektromagnetiske felt med mer.

Kurset består av en elektrisk fokusert hoveddel, og en brannforelesning, med krav til innhold som produktdokumentasjon, hele kapittelet i TEK som omhandler brann. Kurset gir eltakstmennene kunnskap om funksjonssikker kabel, beregning av brannbelastning av kabler i rømningsveier. Videre gis kursdeltagerne kunnskap om endret godkjenningskrav til kabler fra 1.7.2017, kjennskap til ordinære grensekrav mellom boliger, og aktuelle tiltak dersom grensekravene endres.

Branndelen som omfatter integrering mellom Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) og Plan og bygningsloven med underliggende forskrifter (NB: Krav i FEL § 35) utføres med foreleser med god erfaring om brann og bygningsregelverk, på masternivå. Spesielt er det krav i Teknisk forskrift som er viktig for en eltakstmann å ha kunnskap om.

Hensikten med en eltakst kan blant annet være å:

 • Sjekke om det elektriske anlegget er sikkert å bruke
 • Sikre at den elektriske installasjonen ikke er farlig for mennesker og husdyr
 • Avdekke eventuell berøringsfare eller brannfare
 • Si noe om analysenivå og tilstand basert på dette
 • Si noe om forventet tilstedeværelse av elektromagnetisk felt og kjenne til strålingskilder
 • Gi et signal om estimerte kostnader relatert til TG 3 avvik
 • Gi et signal om det bør anbefales grundigere vurderinger
 • Gi et signal om byggtakstmann eller annen profesjon bør konsulteres
 • Gi signaler om at kostnadskrevende installasjoner har estimert levetid og er utført av elektrofagmann
 • Gi en indikasjon om brannbelastning av kabler og elektrisk utstyr i rømningsveier i sameier og borettslag mm

Krav til kursholder:

 • Kursholder skal være sertifisert iht NEK 405-1, NEK 405-2, NEK 405-3 og ansatt i foretak sertifisert iht NEK 405-4.
 • Kursholder skal videre ha erfaring fra og inngående kunnskap til alle lover, normer og forskrifter som kurset omfatter.
 • I tillegg skal kursholder ha erfaring fra rettsapparatet i relevante tvistesaker, minimum 20 saker.
   

Krav for å bli godkjent som eltakstmann:

Krav 1
Bestått eksamen NEK 405-2

Krav 2
Alt. 1: Bestått eksamen Eltakstmann bolig, grunnleggende- tilstandsvurdering og gjennomført kurs
Alt. 2: Bestått eksamen Eltakstmann bolig, grunnleggende - tilstandsvurdering, samt tidligere medlem av Elsikkerhetsforbundet som har meldt overgang til Norges Takseringsforbund.
For mer informasjon om denne ordningen, se Elektroskolens hjemmeside.

Eksamen og evaluering av eksamensbesvarelse:
Eksamen er todelt med en teoretisk del og en prosjektoppgave. Den teoretiske delen har varighet 1 time. Prosjektoppgaven har varighet inntil 3 døgn.
Det er 2 uavhengige sensorer som bedømmer besvarelsene.

 

 

For mer informasjon

Contact me
Send e-mail