RoHS CB overenstemmelsesrapport for materialer og komponeneter

Den internasjonale elektrotekniske komite, IEC har en verifikasjonstjeneste for RoHS som kalles «Hazardous Substance Testing Service» HSTS. Dette er en rapport som dekker et materiale eller en komponent med henblikk på RoHS.

Denne tjenesten dekker de seks RoHS substansene bly, kvikksølv, kadmium, seksvalent krom og de to brommerte flammehemmerne (PBB og PBDE).

IEC’s rapporter via CB systemet gir høy grad av gjenkjennelse rundt i verden og vil dermed kunne spare fabrikanter for krav om re-testing av allerede verifisert komponent eller materiale.

Nemko deltar som en av få test- og sertifiseringsorgan i denne ordningen.

All testing foretas etter standarder i overenstemmelse med IEC 62321-serien.