RoHS, en del av CE merking

Krav til forebygging av farlige kjemiske substanser i elektrisk og elektronisk utstyr er nå en del av kravene til CE merking i Europa.

Kravene omfatter bly, kvikksølv, kadmium, seksvalent krom og to brommerte flammehemmere (PBB og PBDE).
 

Dette medfører krav til en omfattende teknisk fil for alle produkter som omfattes av direktivet.  Kravene til overensstemmelse skal dokumenters ned på homogent materialnivå.  Dette er å oppfatte som det fineste nivå som kan oppnås med fysisk knusing. En kondensator på et printkort kan dermed bli 6-8 homogene materialer som hver skal tilfredsstille kravene til direktivet.

Nemko hjelper fabrikanter og importører til å unngå å bygge filsystemer på mange tusen sider som ikke lar seg mulig å holde oppdatert. Hør med oss hvordan det er mulig.

Følgende produktkategorier er foreløpig omfattet:

 • Store husholdningsprodukter
 • Små husholdningsprodukter
 • Data og telekommunikasjon
 • Forbrukerprodukter
 • Lysutstyr
 • Elektrisk og elektronisk verktøy
 • Leketøy, fritids- og sportsutstyr
 • Elektromedisinsk utstyr fra 22. juli 2014,  elektromedisinsk laboratorieutstyr fra 22. juli 2016
 • Overvåknings- og kontrollutstyr fra 22. juli 2014, industrielt fra 22. juli 2017
 • Automatiske tappemaskiner
   

I 2019 blir alle andre kategorier som ikke er permanent unntatt omfattet av RoHS.

Det er kun to veier til overenstemmelse med direktivet:

 1. Test og måling av alle homogene materialer
 2. Følge harmonisert standard som innbefatter risikovurdering og kontroll av innkjøpskjeden og kommunikasjon med alle leverandører.

Nemko hjelper deg med begge alternativer samt sertifisering.

Vårt totale tjenestespekter for RoHS er:

 • Testing av homogene materialer og komponenter
 • Verifikasjon av komponenter og produkter
 • CB testrapport
 • Overenstemmelsessertifikat for din komponent eller produkt
 • Oppbygging av system for RoHS
 • Seminarer og opplæring

 

Lær mer om emnet CE merking, se vår korte (ca. 5 min.) introduksjonsvideo: