Avfallsdirektivet for elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE)

Avfallsdirektivet for EE-avfall; WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) trådte i kraft 14. februar 2014. Nemko kan hjelpe fabrikanter og importører med komplett dokumentasjon for EE-avfall.

For produsenter og importører av EE-produkter gjelder følgende:

 • Tvungen innmelding i godkjent innsamlingsordning
 • Klar indikasjon av avfallsbeholder på produktet
 • Krav til design av produktet for lett avfallshåndtering
 • Krav til økte resirkuleringsrater og gjenvinningsrater for det enkelte produkt
 • Informasjon til gjenvinningssteder senest ett år etter at produktet er ute på markedet

Fra 1. januar 2016 ble det også innført krav til testing og dokumentasjon ved eksport av brukte elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter). EE-produkter inneholder farlige stoffer som bly, kadmium, kvikksølv, PCB, freongasser og bromerte flammehemmere. EE-avfall må derfor håndteres forsvarlig den dagen det blir kastet. Det har store konsekvenser for helse og miljø hvis slikt avfall ikke blir behandlet riktig.

Nemko hjelper fabrikanter med komplette tjenester for EE-avfall:

 • Kalkulering av resirkulering-, gjenbruk- og gjenvinningsrater
 • Instruksjoner for gjenvinningssteder
 • Konsulenttjenester
 • Attestasjon for overenstemmelse med direktiv
 • Verifisering av merking

Følgende produktkategorier er omfattet av direktivet fram til 2018:

 • Store husholdningsprodukter
 • Små husholdningsprodukter
 • Data og telekommunikasjon
 • Forbrukerprodukter
 • Lysutstyr
 • Elektrisk og elektronisk verktøy
 • Leketøy, fritids- og sportsutstyr
 • Elektromedisinsk utstyr (ikke implantater og infisert utstyr)
 • Overvåking- og kontrollutstyr
 • Automatiske tappemaskiner

Dette symbolet må stå på produktene for å gi klar informasjon til forbrukerne om at det skal resirkuleres og ikke kan kastes i vanlig husholdningsavfall.